7,92% е средната лихва по потребителските кредити

Снимка: Pixabay

През февруари 2020 г. средният лихвен процент по потребителските кредити в левове е 7.92%, като се увеличава с 0.03 процентни пункта спрямо същия месец на миналата година, но в същото време се понижава с 0.42 процентни пункта спрямо януари тази година, съобщи Българска народна банка (БНБ).

При потребителските кредити в евро средната лихва е 3.91% и намалява с 0.70 процентни пункта спрямо февруари 2019 г. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.28 процентни пункта спрямо февруари 2019 г. до 2.97%, а по тези в евро спада с 0.38 процентни пункта до 3.50%.

През февруари 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове по нов бизнес в сектор нефинансови предприятия, намалява спрямо същия месец на 2019 г. с 0.44 процентни пункта до 3.68%, а по тези, договорени в евро, нараства с 0.17 процентни пункта до 2.91%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава до 2.52%, а по тези, договорени в евро до 2.25%.

През февруари 2020 г. спрямо февруари 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове се понижават до 0.11%, а по тези в евро – до 0.10%. Средният лихвен процент по депозитите на нефинансовите предприятия с договорен матуритет в левове през февруари 2020 г. е 0.03%, а по тези в евро – 0.04%.

През февруари 2020 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%, като запазва нивото си в сравнение с февруари 2019 г. и с януари 2020 година.