Skip to content

Общи Условия

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД, българско дружество, ЕИК 205350348, със седалище и адрес на управление в България, 1202 София, ул. „Дунав“ №57, ап. 6, предлагащо услуги в областта на издателската дейност (наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК), и потребителите (наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ) на следната интернет страница на Доставчика: https://forbesbulgaria.com/ (наричана по-долу УЕБСАЙТ) във връзка с ползване на информация и услуги, предоставени чрез Уебсайта, включително във връзка със сключването на договор за покупко-продажба или абонамент, предвиждащ задължение за ПОЛЗВАТЕЛЯ да извърши плащане (наричани по-долу за краткост УСЛУГИТЕ).

ІІ. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Чл. 2. (1) Данни за Доставчика:
Наименование на Доставчика: БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД
Седалище и адрес на управление: България, 1202 София, ул. „Дунав“ №57, ап. 6
Данни за кореспонденция и адрес на упражняване на дейността:
БЪЛГАРСКА БИЗНЕС МЕДИЯ ЕООД, България, 1124 София, ул. „Мизия” 23
тел. 0882 433 109
имейл: admin@forbesbulgaria.com
уебсайт: https://forbesbulgaria.com/
Търговска регистрация и регистрация по ЗДДС:
ЕИК: 205350348
ИН по ЗДДС: BG205350348

(2) Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, проф. „Цветан Лазаров“ № 2
факс: 029153525
имейл: kzld@cpdp.bg
уебсайт: www.cpdp.bg

(3) Данни за контакт с Комисията за защита на потребителите:
Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5
тел.: 02/9330565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22
имейл: info@kzp.bg
уебсайт: www.kzp.bg

III. Характеристики на Уебсайта

Чл. 3. (1) Ползването на Уебсайта съставлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

(2) Доставчикът предоставя и Ползвателят използва Уебсайта съгласно условията и ограниченията, обявени в настоящите Общи условия.

(3) Чрез Уебсайта Ползвателят има възможност да извършва следното:
1. Да се запознава със съдържанията на Уебсайта, като ги използва за лични нетърговски цели;
2. Да регистрира свой профил за достъп с цел получаване на достъп до допълнителни услуги на Уебсайта;
3. Да преглежда електронния магазин на Доставчика и да получава информация за предстоящи и стари броеве от изданието, и възможности за абонамент, предлагани от Доставчика на Уебсайта;
4. Да сключва с Доставчика договори за покупко-продажба на конкретни минали броеве от изданието в печатен или дигитален формат и/или за абонамент за изданието в печатен или дигитален формат;
5. Да извършва електронни изявления чрез интерфейса на Уебсайта и електронния магазин;
6. Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори съгласно поддържаните от електронния магазин начини за разплащане;
7. Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

(4) Ползвателят осигурява самостоятелно техническото оборудване, което му е необходимо за достъп до Уебсайта.

ІV. Ползване на Уебсайта. Регистрация

Чл. 4. (1) Доставчикът публикува настоящите Общи условия на адрес: https://forbesbulgaria.com/store/

(2) Тези Общи условия представляват договор между Ползвателя и Доставчика, с който Ползвателят получава правото да използва Услугите на Уебсайта за лични, нетърговски цели.

(3) По отношение на услугите, които не изискват регистрация, Ползвателят се счита обвързан от настоящите Общи условия от момента на първото използване (зареждане) на Уебсайта от Ползвателя. По отношение на услугите, които изискват регистрация, ползвателят се счита обвързан от настоящите Общи условия от момента на регистрация на потребителски профил до прекратяване на регистрацията му.

(4) С приемането на тези Общи условия Ползвателят се съгласява да бъде обвързан от всички последващи промени в тях.

(5) При използване услугите на Уебсайта Ползвателят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други нормативни предписания, произтичащи от законодателството на Република България и/или международни ангажименти, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

(6) Настоящите Общи условия са валидни само в редакцията им на български език.

Чл. 5. (1) Във връзка с използването на Уебсайта настоящите Общи условия се прилагат както към Услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които такава не се изисква.

(2) Ползвател, който няма регистрация на Уебсайта, получава достъп до и възможност да се запознава със следните съдържания на Уебсайта:
– предоставяните на Уебсайта информационни ресурси/данни;
– възможност за създаване и персонализация на потребителски профил посредством регистрация;
– получаване на безплатен информационен бюлетин, изпращан от Доставчика.

(3) Регистрация е необходима, за да се използват следните допълнителни функционалности:
– извършване на поръчки и абонаменти през електронния магазин;
– достъп до дигиталните версии на закупените броеве от изданието за неограничен период от време, но не повече от периода на регистрацията;
– достъп до история на поръчките;
– достъп до данни за активни абонаменти;
– управление на данните на Ползвателя;
– достъп до ексклузивно съдържание и специални предложения.

Чл. 6. (1) Ползвателят може да регистрира потребителския си профил чрез функционалността за регистрация, достъпна на Уебсайта на Доставчика, или (когато няма регистриран потребителски профил) в процеса на извършване на поръчка/сключване на абонамент.

(2) При регистриране на потребителски профил Ползвателят попълва съответната форма за регистрация, достъпна в реално време (онлайн) на Уебсайта, като въвежда имейл адрес, на който Доставчикът изпраща парола за достъп. С попълване на формата за регистрация Ползвателят декларира, че се е запознал с „Политиката за поверителност“ на личните данни и че е съгласен с тяхното съдържание. След регистрация Ползвателят има възможност да допълни лична информация, както и данни за адрес/и и метод за разплащане.

(3) В процеса на поръчване на продукти в електронния магазин на Доставчика и/или сключване на абонамент (когато няма регистриран по-рано потребителски профил) Ползвателят въвежда: имена, адрес, телефон, имейл и избор на метод за плащане. С избирането на опцията „Правила и условия на сайта“ и с финализиране на поръчката Ползвателят декларира, че е запознат с правилата и условията на сайта, както и с „Политиката за поверителност“, и че е съгласен с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Едновременно с потвърждаване на поръчката Ползвателят дава съгласието си за регистриране на личен потребителски профил на Уебсайта на Доставчика.

(4) Всички данни и информация, предоставени от Ползвателя на Доставчика, ще бъдат използвани от Доставчика единствено и само в съответствие с „Политиката за поверителност“.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни, точни, пълни и актуални данни. В случай на промяна Ползвателят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията му и/или да уведоми Доставчика за промяната. Неспазването на това задължение на Ползвателя освобождава Доставчика от отговорност за вреди, възникнали в тази връзка.

(6) Ползвателят се задължава да не предоставя достъп на трети лица до своя потребителски профил, вкл. до своето потребителско име и/или парола, нито да прехвърля абонамента си. Доставчикът от своя страна се задължава да не разгласява създаденото потребителско име и парола или друга персонална информация, предоставена от Ползвателя, без неговото предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби.

(7) При установени нарушения на настоящите Общи условия Доставчикът си запазва правото да прекрати достъпа на Ползвателя до Уебсайта без предварително уведомление и без допълнителни задължения към него, както и да ограничи или изтрие потребителския профил на Ползвателя. Доставчикът също така има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на Ползвателя по тези Общи условия и/или приложимото право. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 7. (1) Ползвателят се задължава да използва Уебсайта добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Уебсайта Ползвателят се задължава по-специално:
– да се въздържа от използване на софтуер, скриптове или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването му от другите ползватели;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват Уебсайта;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Уебсайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да не използва Уебсайта в нарушение на приложимото законодателство.

Чл. 8. С оглед повишаване качеството на услугата по използване на Уебсайта, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът си запазва правото по своя преценка и без предизвестие да промени Услугите, които предоставя на Уебсайта, да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите, да променя, премахва, добавя или по какъвто и да е друг начин да изменя информационните съдържания и/или други елементи на Уебсайта. Доставчикът не носи отговорност, ако по каквато и да е причина Уебсайтът не е достъпен по всяко време или за определен период.

V. Права на интелектуална собственост

Чл. 9. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички информационни материали, публикувани на Уебсайта, включително документи, файлове, текстове, изображения, аудио файлове, видео файлове, графики, кодове, дигиталните версии на съответните броеве от изданието, дизайна на Уебсайта, както и материалите, изпратени до Ползвателите по електронна поща, принадлежат на Доставчика или се ползват от Доставчика на валидно правно основание и са обект на закрила съгласно българското право, включително по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

(2) Ползвателят получава правото на достъп до услугите и съдържанията на Уебсайта единствено за лични/нетърговски цели. Ползвателят по-специално няма право да копира, променя, възпроизвежда, разпространява, предава, излага, представя или по какъвто и да е друг начин да използва съдържания от Уебсайта за търговски цели, включително за създаване на производни материали, съдържания, означения и други права на интелектуална собственост на Доставчика или използвани от Доставчика на валидно правно основание, включително чрез представянето им в електронен или печатен формат в друг уебсайт, медиен материал, електронен бюлетин, сървър и т.н. без изричното писмено съгласие на Доставчика. Никакви връзки към този Уебсайт не могат да бъдат публикувани на друг уебсайт без предварително писмено разрешение на Доставчика.

(3) Ползвателят има право да копира и/или отпечатва отделни съдържания от Уебсайта, за да ги използва за лични/нетърговски цели, при условие, че запази всички индивидуализиращи белези за търговски марки и не нарушава чужди права на интелектуална собственост. Ползвателят безусловно и неотменимо се съгласява, че свалянето или отпечатването на съдържание от Уебсайта, защитено с авторско право или други права на интелектуална собственост, не означава придобиване на право на собственост върху съответното съдържание и то не може да се използва за цели, различни от посочените в настоящите Общи условия, без изричното писмено съгласие на Доставчика.

(4) Правата върху марката FORBES принадлежат на Forbes IP (HK) Limited. Списанието FORBES БЪЛГАРИЯ се издава от Доставчика по силата на лицензионно споразумение със собственика на марката Forbes IP (HK) Limited.

(5) За съдържанието на рекламите, помествани на Уебсайта, както и за евентуални нарушения на търговски марки, използвани в тези реклами или във връзка с тях, отговорност носят рекламодателите.

(6) Нерегламентираното използване на права на интелектуална собственост на Доставчика представлява закононарушение и води до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. При копиране, възпроизвеждане на информация или използване на обекти на интелектуална собственост вън от допустимото, и при всяко друго нарушение на правата, чийто титуляр е Доставчикът, Ползвателят дължи на Доставчика обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.

VI. Органичаване на отговорността

Чл. 10 (1) Доставчикът прави всичко възможно, за да поддържа на своя Уебсайт вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или непълноти. Цялата информация на Уебсайта се представя в съответствие с действащото българско законодателство.

(2) Всички съдържания на Уебсайта са само за информационни нужди. Рискът от негативни последици за Ползвателя и/или трети лица при взимането на решения на база на информация, публикувана на Уебсайта, се носи единствено и само от Ползвателя. Доставчикът по-специално не носи отговорност:
a) за информация, използвана от външни източници (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), както и за препратки от Уебсайта на Доставчика към сайтове на трети лица;
b) за субективното възприемане от Ползвателите на информационните съдържания и материали на Уебсайта, вкл. по отношение на тяхната достоверност, коректност, изчерпателност, надеждност и полезност;
c) за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с информационни съдържания, поместени на Уебсайта или от невъзможността да се осъществи достъп до Уебсайта и/или да се използват Услугите на Уебсайта, при това не само в резултат от непреодолима сила, технически или други обективни пречки, разпореждания на компетентните държавни органи и др.;
d) в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, когато от това последва загуба на информация, нерегламентирано разпространение на информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(3) Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на Услугите на Уебсайта.

VII. Характеристики на електронния магазин

Чл. 11. (1) Електронният магазин на Доставчика е достъпен на интернет адрес: https://forbesbulgaria.com/store/ . Чрез електронния магазин Ползвателят има възможност да сключва договори за покупко-продажба на конкретни броеве от изданието на Доставчика, както и договори за абонамент за изданието.

(2) Изданието на Доставчика, както и абонаментните планове за него се предлагат в печатен и в дигитален формат.

Чл. 12. (1) Ползвателят сключва договор за покупко-продажба на изданието/абонамент чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на Уебсайта.

(2) Основните характеристики на конкретните продукти/абонаментни планове, предлагани от Доставчика, са определени в електронния магазин на Доставчика. В зависимост от броя последователни месеци, за които се сключва, абонаментът може да бъде за 6 или 12 месеца.

(3) На интернет страницата на електронния магазин се определя изрично и отделно цената на всеки брой от изданието/абонаментен план с включен ДДС.

(4) Стойността на транспортните/куриерските разходи, невключени в цената на стоките, се предоставя като информация на Ползвателя в зависимост от избрания от него метод на доставка към момента на завършване на поръчката и преди сключването на договора за покупко-продажба/абонамент.

(5) Начините на плащане се определят в настоящите Общи условия, както и съгласно информацията, предоставена на Уебсайта.

(6) По силата на сключения с Ползвателя договор за покупко-продажба/абонамент Доставчикът се задължава да достави съответния продукт като физическо/дигитално копие, както и в случаите на покупко-продажба/абонамент за печатно издание да прехвърли собствеността върху физическото копие на Ползвателя.

(7) Доставчикът организира доставката на закупените продукти в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и в настоящите Общи условия.

Чл. 13. (1) Договорът за покупко-продажба/абонамент се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронната търговия.

(3) Предполага се, че електронните изявления за Ползвателя са направени от лицето, посочено в данните, съдържащи се в потребителския профил на Ползвателя. Същото лице се счита за страна по договора за покупко-продажба/абонамент.

VІІ. Ползване на Електронния магазин и сключване на договор за покупко-продажба или абонамент

Чл. 14. Условие за използването на електронния магазин за сключване на договор за покупко-продажба/абонамент за изданието на Доставчика е Ползвателят да има регистриран потребителски профил съгласно настоящите Общи условия или да въведе индивидуализираща информация и информация за доставка директно във формата за поръчка.

Чл. 15. (1) Договорът за покупко-продажба/абонамент се сключва при спазване на следната процедура:
1. Избиране на един или повече от предлаганите продукти в електронния магазин и добавянето им към списък с продукти за покупка, наричан Количка.
2. В интерфейса на Количката се визуализират избраните продукти и се показва цената им без разходите за доставка.
3. След натискане на бутон „Поръчка“ се отваря форма за поръчка, където Ползвателят предоставя индивидуализираща информация, като има възможност да избере дали да влезе в своя потребителски профил или да регистрира нов потребителски профил (в рамките на процеса на поръчка).
4. Индивидуализиращата информация по т. 3 включва имената на Ползвателя и адрес, които се използват също за целите на доставка и фактура, както и имейл и телефон за връзка.
5. Данните, посочени за целите на поръчката, служат за създаване на потребителски профил и се запазват в него, като могат впоследствие да бъдат променяни, допълнени или изтрити.
6. Ползвателят избира метод и момент за плащане на цената измежду следните възможности:
a) Чрез банков превод по сметката на Доставчика:
Банка: UniCredit Bulbank
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG13UNCR70001523404139

Доставчикът обработва поръчката, след като плащането постъпи по банковата сметка на Доставчика. Като основание за плащане Ползвателят посочва уникалния идентификационен номер на поръчката. С избора на този метод Ползвателят се съгласява да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – избраната от Ползвателя банка.
b) Плащане при доставка (наложен платеж):
Тази възможност е налице само при поръчка на физически копия от изданието на Доставчика. С избора на този метод Ползвателят се съгласява да заплати цената на поръчания продукт, респ. цената за абонамента, както и цената за доставка в момента на получаване на пратката, като плащането се приема от куриера.
c) Чрез услугите на ePay/EasyPay:
Ползвателят може да избере да плати по един от следните начини:
– чрез своята ePay сметка, ако разполага с такава, и чрез интерфейса на ePay услугата;
– от банкомат, който поддържа услугите на EasyPay, посредством банкова карта, като въведе кода, генериран от електронния магазин на Доставчика;
– от своята банкова сметка, ако се предлага такава възможност от банката на Ползвателя, като въведе кода, генериран от електронния магазин на Доставчика;
– в офис на EasyPay, като при плащането посочи кода, генериран от електронния магазин на Доставчика.
С избора на един от тези методи Ползвателят се съгласява да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – ePay или EasyPay.
d) Чрез картово разплащане с кредитна или дебитна карта в интерфейса на електронния магазин:
С избора на този метод Ползвателят се съгласява да следва процедурите и да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – обслужващата електронния магазин банка.
7. Ползвателят се съгласява с настоящите Общи условия, като избере опцията „Прочетох и се съгласявам с правилата и условията на сайта“.
8. С натискане на бутон „Поръчване“ Ползвателят финализира поръчката, в потвърждение на което Доставчикът изпраща на Ползвателя имейл с обобщена информация за поръчката.

(2) При абонамент за изданието на Доставчика цената за целия период на абонамента се заплаща еднократно при същите условия за плащане, както са описани в ал. 1 по-горе.

(3) Ползвателят декларира, че към момента на потвърждаване на поръчката информацията по този член, предоставена на Доставчика за целите на сключването на договора за покупко-продажба/абонамент, е актуална.

Чл. 16. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема и изисква авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба/абонамент и за доставката на поръчаните стоки.

(2) Ползвателят се съгласява да заплати разходите, които произтичат от избрания от него начин на доставка или от произтичащото от избора му място на доставка.

(3) Доставчикът се освобождава от задълженията си по договора, ако плащането на цената за извършената от Ползвателя поръчка не е постъпило по банковата сметка на Доставчика в срок до 7 календарни дни от поръчката.

Чл. 17. (1) Поръчката се счита за направена от момента, в който Ползвателят потвърди поръчката си чрез натискане на бутон „Поръчване“ от формата за поръчване.

(2) Договорът за покупко-продажба/абонамент се счита за сключен, след като Доставчикът изрично потвърди поръчката на Ползвателя чрез изпращане на съобщение на посочения от Ползвателя електронен адрес.

(3) Изявлението за сключване на договора от страна на Ползвателя и потвърждението за неговото получаване от страна на Доставчика се смятат за получени, когато постъпят в системата на насрещната страна.

Чл. 18. Поръчка, за която плащането е потвърдено в рамките на официален работен ден не по-късно от 14.00 часа, се обработва от Доставчика в рамките на същия работен ден. Поръчка, направена в работен ден след посочения час, както и в почивни и празнични дни, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

Чл. 19. При поръчка на билет от/за хора с увреждания, Ползвателят е необходимо да се свърже с Доставчика на телефон +359882433109 или имейл events@forbesbulgaria.com, за да му окаже съдейства на мястото на провеждане на събитието. 

VІІІ. Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

Чл. 19. (1) Основните характеристики на продуктите, предлагани от Доставчика на Уебстраницата, са определени в профила на всеки продукт.

(2) Цената на продуктите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика на Уебстраницата в профила на всяка стока.

(3) Разходите за доставка не се включват в цената на стоките и се определят от третите лица-куриери/подизпълнители на съответната услуга. Доставчикът предоставя на Ползвателя информация относно третото лице-куриер/подизпълнител в процеса на поръчване на стоките и преди финализиране на поръчката, и посочва условията и разходите за доставка на третото лице или препраща към тези условия на неговия уебсайт.

(4) Промо кодове за отстъпки не важат за продукти, които вече са намалени или им е приложена друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Доставчика и се ползват за допълнителна отстъпка.

Чл. 20. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за абонамент в 14-дневен срок, считано от датата, на която Ползвателят е получил от Доставчика потвърждение на поръчката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 се прилага и по отношение на поръчки за билети за събитие, в случай че до датата на првеждане на събитието, остават не по малко от 14 дни. 

(3) Ползвателят има право да направи замяна по направена поръчка за билет при невъзможност да присъства на събитие, като уведоми Доставчика на телефон: 0882 433 109 или на e-mail: events@forbesbulgaria.com, не по- късно от 4 дни преди датата на провеждане на събитието.  

(4) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага по отношение на поръчки на конкретни броеве от изданието в печатен или дигитален формат (освен при договор за абонамент и билет/и). С потвърждаването на съгласието си с настоящите Общи условия Ползвателят потвърждава, че е информиран относно невъзможността да се възползва от право на отказ по предходното изречение.

(5) За да упражни правото си на отказ от договора, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика относно: 
имената на Ползвателя; 
адреса на доставка; 
телефонен номер на Ползвателя; 
електронен адрес на Ползвателя; 
дата на доставка; 
изричното си и недвусмислено желание за отказ от договора; 
дата и подпис на Ползвателя (когато формулярът за отказ се подава на хартия). 

(6) За тази цел Ползвателят има следните възможности: 
a) да изпрати до Доставчика имейл с недвусмислено заявление и със съдържание съгласно формуляра за отказ на e-mail адрес: abonament@forbesbulgaria.com или 
b) да изпрати писмо с недвусмислено заявление за отказ съгласно формуляра за отказ на пощенски адрес: гр. София 1124, ул. Мизия 23, ет.5. 

(7) В случай че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платената цена не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от сключения договор. Ако Ползвателят е извършил плащане чрез банков превод, платените суми му се възстановяват по същата банкова сметка. Във всички останали случаи Ползвателят посочва на Доставчика банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата, освен ако Ползвателят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай, че Ползвателят желае сумите по отказ да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява, е за сметка на Ползвателя и се определя от куриера/пощенския оператор. 

(8) При упражняване на правото на отказ, когато Ползвателят е получил стоки във връзка с договора, той е длъжен да ги върне обратно без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Доставчика за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако от пощенското клеймо върху пратката може да се установи, че тя е изпратена преди изтичането на 14-дневния срок. Стоките се връщат на пощенски адрес: гр. София 1124, ул. Мизия 23, ет.5. 

(9) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да се погрижи за запазване на тяхното качество до връщането им. Ползвателят се задължава да върне стоката в запазен търговски вид, без следи от употреба. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. В случай на нарушен търговски вид на стоката Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора. Разопаковането на доставен продукт следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. По-специално Ползвателят губи правото си на отказ, ако списанието е било опаковано с фолио и фолиото е разпечатано от Ползвателя. 

(10) При връщане на стоката Ползвателят се задължава да я върне заедно с всички съпътстващи документи – касов бон, фактура и т.н. 

Чл. 21. При покупка, направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират условията по настоящия раздел.

IХ. Доставка. Преглед на стоките. Рекламация

Чл. 22. (1) Доставката се извършва според характеристиките на поръчката (физическа или дигитална версия на изданието), при сроковете, условията и съгласно данните за доставка, предоставени при поръчката.

(2) Физически копия на изданието се доставят от куриер/подизпълнител, избран от Доставчика, като куриерската/транспортната услуга се заплаща от Ползвателя съгласно актуалната ценова тарифа на куриера/подизпълнителя и посоченото от Доставчика при поръчката.

(3) Абонамент за печатно издание, който е заявен и платен до 30-то число на текущия месец, започва от следващия месец. Доставката при абонамент се извършва в срок между 2 (два) и 5 (пет) работни дни от излизане на изданието от печат в зависимост от посочения от Ползвателя адрес на доставка.

(4) Доставката на физически копия от вече издадени броеве на списанието се извършва в общия случай в срок между 2 (два) и 5 (пет) работни дни след обработване на поръчката в зависимост от посочения от Ползвателя адрес на доставка. Посоченият при поръчката срок за доставка е ориентировъчен и Доставчикът не гарантира за точното му спазване, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да бъде извършена доставката в този срок. При изрично указание от страна на Ползвателя и доколкото такава услуга се предоставя от избрания куриер/подизпълнител до адреса на Ползвателя, доставката може да бъде извършена експресно след изрично потвърждение от страна на Доставчика, като допълнителните разноски се поемат от Ползвателя.

(5) Доставчикът не носи отговорност за неспазване на посочения срок за доставка, ако забавянето е изцяло по вина на доставчика на пощенската или куриерската услуга или на самия Ползвател. Доставчикът по-специално не носи отговорност, в случай че посочените от Ползвателя данни за доставка са неточни или непълни. При неточни или непълни данни, предоставени от Ползвателя, относно адрес на доставка и телефон или при отсъствие на Ползвателя на адреса, както и при невъзможност за извършване на доставка поради причини, независещи от Доставчика, продуктът се връща при Доставчика. В този случай продуктът не се пази за Ползвателя, освен ако не е заплатен предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок до 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Ползвателят не я потърси от Доставчика, то Доставчикът ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка. Когато продуктът е върнат на Доставчика поради неточни или сгрешени данни за адреса и/или телефона на Ползвателя, както и когато Ползвателят откаже да приеме доставката или отсъства от адреса, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Ползвателя. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на Ползвателя или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, Ползвателят заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер.

(6) Дигиталните версии на изданието се предоставят на Ползвателя в потребителския профил на Ползвателя на Уебсайта. Ползвателят получава достъп до дигиталните копия на изданието в срок до 2 дни след постъпване на плащането по сметката на Доставчика.

(7) В някои случаи (подаръчен абонамент, специални промоции, абонамент сключен при оторизиран партньор) Ползвателят получава код за активиране на достъпа на посочения от него e-mail адрес. Кодът е валиден 3 (три) месеца – след получаването му. Ако в рамките на този период абонаментът не се активира, Ползвателят губи правото да ползва услугата.

Чл. 23. (1) Ползвателят има право на рекламация за дефектни физически копия от изданието или за недоставени броеве. Дефектна стока е стока, която има естетически или функционални недостатъци (например увредена корица, нарушена цялост на списанието, и др.). Правата на Ползвателя по настоящата точка важат само за фабрични (печатарски) дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация. Ползвателят няма право на рекламация в случаи на повреди, причинени след доставката в резултат от неправилна употреба и/или неправилно съхранение и/или изпускане, удар, прегъване, разляти течности и т.н.

(2) Ползвателят има задължение да прегледа стоката в момента на доставката и, ако не отговаря на изискванията или има видими дефекти, да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Ползвателят не уведоми Доставчика, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Дефектна стока подлежи на замяна след уведомяване на Доставчика от Ползвателя на телефон: 0882 433 109, на e-mail: abonament@forbesbulgaria.com или лично на адрес: гр. София, ул. Мизия 23, ет.5, и след връщането на дефектната стока чрез изпращане по поща/куриер или друг метод, изрично уговорен с Доставчика.

(4) Постъпилите рекламации се разглеждат в рамките на 7 (седем) работни дни и Ползвателят се уведомява за предприетите мерки. При доставени повредени екземпляри или такива с фабрични (печатарски) дефекти на Ползвателя се доставя нов продукт без дефекти. В случай на недоставен продукт на Ползвателя се доставя съответния брой от изданието.

(5) Разходите за доставка на заменена стока са за сметка на Доставчика.

Х. Изменение и достъп до Общите условия

Чл. 24. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от Доставчика по всяко време без специално уведомяване на Ползвателя. Всяко допълване и/или изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след публикуването им на сайта на Доставчика и само ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля. Доставчикът не носи отговорност, ако Ползвателят не се е запознал с последния вариант на настоящите Общи условия в посочения срок.

(2) Ползвателят се съгласява, че ако извърши нова поръчка в електронния магазин след изменението на Общите условия, тази поръчка е равносилна на волеизявление за приемане на актуалната редакция на Общите условия.

XІ. Прекратяване

Чл. 25. Договор за покупко-продажба/абонамент между Ползвателя и Доставчика се прекратява в следните случаи:
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– в случай на упражняване на право на отказ по реда на чл. 20;
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– при трайна обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните Услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XІІ. Други условия

Чл. 27. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 29. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилага законодателството на Република България.

Чл. 30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че по пътя на преговорите не може да бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд в гр. София или до Комисията за защита на потребителите.

Чл. 31. Настоящите Общи условия влизат в сила от 04.01.2021 г.

* * * * *

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено
ако желаете да се откажете от договора)

До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

Поръчано на*/получено на*

Име на потребителя/ите

Адрес на потребителя/ите

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата

——————————————————
* Ненужното се зачертава.